Donatievoorwaarden en Privacy Statement

DONATIEVOORWAARDEN

In deze Donatievoorwaarden wordt uitgelegd hoe STICHTING WERELDVERBETERAARS
omgaat met de donaties van afnemers van digitale vuurwerkpakketten en donaties
anderszins die via onze Websites verricht worden.


Deze Donatievoorwaarden zijn van STICHTING WERELDVERBETERAARS, gevestigd en
zaakdoende aan de Mart Smeetslaan 1 eerste verdieping in (1217 ZE) Hilversum (KvKnummer: 81183666), hierna “STICHTING WERELDVERBETERAARS”.


De afnemer van een digitaal vuurwerkpakket en andere donateurs die via de Websites van
STICHTING WERELDVERBETERAARS een digitaal vuurwerkpakket afnemen of op een andere
manier een donatie verrichten worden hierna in deze Donatievoorwaarden gezamenlijk “de
Gebruiker” of “jij” genoemd.

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:
Donateur: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van de
Websites donaties wenst te verrichten, bijvoorbeeld in de vorm van het afnemen van een
digitaal vuurwerkpakket.
Donatie: een financiële transactie in de vorm van een door de donateur via de Websites
geschonken geldbedrag ten behoeve van de bij STICHTING WERELDVERBETERAARS
aangesloten goede doelen, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en nietherroepbaar is.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Donateur STICHTING WERELDVERBETERAARS
waarbij een Donatie wordt gedaan ten behoeve van de aangesloten goede doelen,
bijvoorbeeld in de vorm van het afnemen van een digitaal vuurwerkpakket.
Websites: een of meerdere websites in beheer van STICHTING WERELDVERBETERAARS in
relatie tot haar activiteiten, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media
kanalen, waaronder de website feelgoodvuurwerk.nl

Toepasselijkheid
1.1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en
nakoming van alle Overeenkomsten en komen in de plaats van eventuele eerder geldende
en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities.
1.2. Voor het gebruik van de Websites in de vorm van het doen van een Donatie op basis van
een Overeenkomst, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.
Algemeen

2.1. STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt het mogelijk om via de Websites donaties te
verrichten die naar evenredigheid ten goede komen aan de bij haar aangesloten goede
doelen. Een Donatie heeft daarmee automatisch betrekking op meerdere goede doelen
tegelijk.

Rechten en plichten STICHTING WERELDVERBETERAARS
3.1. STICHTING WERELDVERBETERAARS draagt ervoor zorg, dat Donaties die via de Websites
gedaan zijn op correcte wijze terecht komen bij de bij haar aangesloten goede doelen.
3.2. STICHTING WERELDVERBETERAARS mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar
eigen inzicht derden inschakelen en haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst
overdragen aan derden.
3.3. De uitvoering van de uit de Donatie voortvloeiende financiële transactie vindt plaats
door middel van een zogeheten Payment Service Provider (PSP). Het gaat hierbij om een
betaaldienstverleners die STICHTING WERELDVERBETERAARS een geautomatiseerde en
veilige betalingsomgeving aanbieden, waarbij Donaties onder hun supervisie worden geïnd
en ten behoeve van de aangesloten goede doelen worden doorgegeven aan STICHTING
WERELDVERBETERAARS.

Rechten en plichten Donateur
4.1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een
Overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet. Het is
minderjarigen niet toegestaan zonder toestemming van hun ouders of voogden een Donatie
te doen of Overeenkomst te sluiten.
4.2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan STICHTING
WERELDVERBETERAARS verschafte informatie en gegevens.
4.3. Donateur verricht uitsluitend Donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken
en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Donaties
5.1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie en strekken ten gunste
van de bij STICHTING WERELDVERBETERAARS aangesloten goede doelen.
5.2. Om een Donatie te kunnen doen, dient Donateur op de Websites zelfstandig alle
stappen van het donatie- en betalingsproces succesvol te doorlopen.
5.3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf
onder andere de hoogte en frequentie van de Donatie.
5.4. STICHTING WERELDVERBETERAARS rekent uitsluitend noodzakelijke kosten voor het
faciliteren van de Donaties. 1/10e van de betaling aan FeelGood Vuurwerk is een zakelijke
prestatie en is daarmee BTW belast
5.5. STICHTING WERELDVERBETERAARS is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van
reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de
bankrekening van de Donateur worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.
5.6. Donaties zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden doorbetaald aan de bij
STICHTING WERELDVERBETERAARS aangesloten goede doelen.

Websites
6.1. STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft de inhoud van de Websites met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Websites kan echter ook
informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.
6.2. De Websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner
of button) naar de websites of platforms van derden bevatten. Wanneer STICHTING
WERELDVERBETERAARS links naar informatie van de goede doelen aanbiedt, betekent dit
niet dat STICHTING WERELDVERBETERAARS deze aangeboden informatie of diensten
aanbeveelt. STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft geen zeggenschap over de inhoud van
deze websites of platforms. STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.
6.3. Gebruikers van de Websites kunnen in het voorkomende geval zelf de inhoud plaatsen
op de Websites en/of in het Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of
redactioneel toezicht gehouden. Wel zal STICHTING WERELDVERBETERAARS klachten over
gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.
6.4. STICHTING WERELDVERBETERAARS spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te
beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. STICHTING
WERELDVERBETERAARS treft hiervoor passende technische en organisatorische
maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van
de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
6.5. STICHTING WERELDVERBETERAARS streeft ernaar om de Websites doorlopend online te
houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. STICHTING WERELDVERBETERAARS is
gerechtigd de Websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit
bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Websites zonder
dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens STICHTING
WERELDVERBETERAARS ontstaat.
6.6. Het is de Donateur in het voorkomende geval niet toegestaan het recht om gebruik te
maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot een besloten deel van de Websites aan een
derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de
inloggegevens ten behoeve van het gebruik van een besloten deel van de Websites aan
derden te verschaffen op welke wijze dan ook.
6.7. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Websites. Het gebruik van
de Websites is geheel voor eigen risico van de Donateur. STICHTING WERELDVERBETERAARS
garandeert aldus niet dat (de inhoud van) haar Websites te allen tijde volledig beschikbaar,
juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Websites ononderbroken zullen
werken, vrij zal zijn van virussen, trojan horses en andere fouten en/of gebreken, en dat
gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig
(zullen) gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens
7.1. Op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van
STICHTING WERELDVERBETERAARS van toepassing.
7.2. STICHTING WERELDVERBETERAARS respecteert de privacy van de Donateur en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan haar verschaft, vertrouwelijk
wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in
overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaraan stelt
7.3. Op de Websites kunnen in het voorkomende geval systemen zijn opgenomen van
derden die niet aan STICHTING WERELDVERBETERAARS toebehoren. Hoewel deze derden
met zorg geselecteerd zijn, draagt STICHTING WERELDVERBETERAARS geen
verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens
van de Donateur omgaan.
7.4. Op de Websites wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te
delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp.
Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale
netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter, Instagram en
Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Donateur doen.
7.5. De gegevens die de Donateur op de Websites invoert tijdens de Donatie, worden door
STICHTING WERELDVERBETERAARS verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich
aanmeldt (bijvoorbeeld social media platforms).
7.6. De persoonsgegevens van de Donateur worden door STICHTING WERELDVERBETERAARS
verwerkt om:
a) de uitvoering van de Donatie via de Websites goed te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker of Donateur wordt geïnformeerd
over nieuws op het gebied van de goede doelen, diensten van STICHTING
WERELDVERBETERAARS en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
de Gebruiker of Donateur zich kan afmelden;
c) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de
dienstverlening van STICHTING WERELDVERBETERAARS in welke vorm dan ook;
d) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
e) de Websites te kunnen beveiligen;
f) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor STICHTING
WERELDVERBETERAARS gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen
de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres
van de Donateur.

Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van STICHTING WERELDVERBETERAARS jegens de Donateur, uit
welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via de Websites
gedoneerde bedrag, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van
aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van STICHTING WERELDVERBETERAARS.
8.2. De aansprakelijkheid van STICHTING WERELDVERBETERAARS wordt uitgesloten voor
zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is
toe te rekenen.
8.3. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van STICHTING WERELDVERBETERAARS beperkt tot
de directe schade van de Donateur.
8.4. STICHTING WERELDVERBETERAARS is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan
door het niet-of niet volledig functioneren van de Websites en/of onderdelen daarvan die
derving van inkomsten voor de goede doelen tot gevolg hebben.
8.5. STICHTING WERELDVERBETERAARS zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de
Donateur jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse
gehoudenheid jegens de Donateur als voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden. De
Donateur zal STICHTING WERELDVERBETERAARS ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de
Websites komen en vallen STICHTING WERELDVERBETERAARS exclusief en in onverdeelde
eigendom toe. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en
informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STICHTING
WERELDVERBETERAARS.
9.2. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s
of interactieve applicaties) van de Websites op te nemen in een frameset of via een andere
webpagina te verwerken, bijvoorbeeld als embedded of framed hyperlink, indien daarbij de
afkomst van het materiaal en/of informatie niet duidelijk is aangegeven.
9.3. Er worden door STICHTING WERELDVERBETERAARS geen intellectuele
eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de
Donateur verleend.
9.4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat de Websites bestanden, informatie en
andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van STICHTING
WERELDVERBETERAARS en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke
intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten,
databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten en octrooien.
9.5. Onder deze Donatievoorwaarden verleent STICHTING WERELDVERBETERAARS de
Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, nietoverdraagbaar, gebruiksrecht om de bestanden en informatie die ter beschikking worden
gesteld door middel van de Websites te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het
format zoals deze bestanden en informatie door STICHTING WERELDVERBETERAARS aan de
Donateur ter beschikking worden gesteld.
9.6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, informatie, programma’s en/of
materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of
indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken
dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van STICHTING WERELDVERBETERAARS.
9.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te
wijzigen.

Algemeen
10.1. Op deze Donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden beslecht door bevoegde rechter in MiddenNederland, onverminderd het recht van STICHTING WERELDVERBETERAARS om de wettelijk
of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
10.3. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk,
beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding,
dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige
bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.
Vragen?
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over deze Donatievoorwaarden kun je als
gebruiker contact met ons opnemen via contact@feelgoodvuurwerk.nl
Wijzigingen Donatievoorwaarden
STICHTING WERELDVERBETERAARS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in deze Donatievoorwaarden. Gebruikers worden aangeraden om voor
wijzigingen regelmatig zelf de Donatievoorwaarden van STICHTING WERELDVERBETERAARS
te lezen. Op onze Websites staat de meest recente versie van deze Donatievoorwaarden. Als
STICHTING WERELDVERBETERAARS belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengt in haar
Donatievoorwaarden, dan zullen wij je als Gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk
ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.
Laatste wijziging: 23 december 2021

PRIVACY STATEMENT
In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe STICHTING WERELDVERBETERAARS omgaat
met de persoonsgegevens van afnemers van digitale vuurwerkpakketten en andere
donateurs ten behoeve van de bij ons aangesloten goede doelen. STICHTING
WERELDVERBETERAARS hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw
persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De afnemer van een digitaal vuurwerkpakket en andere donateurs die via de Websites van
STICHTING WERELDVERBETERAARS een digitaal vuurwerkpakket afnemen of op een andere
manier een donatie verrichten worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de
gebruiker”
of “jij” genoemd.

Gegevensverantwoordelijke: STICHTING WERELDVERBETERAARS
STICHTING WERELDVERBETERAARS, gevestigd en zaakdoende aan de Mart Smeetslaan 1
eerste verdieping in (1217 ZE) Hilversum (KvK-nummer: 81183666), hierna “STICHTING
WERELDVERBETERAARS”
, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw
persoonsgegevens. STICHTING WERELDVERBETERAARS is de gegevensverantwoordelijke in
de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante
uitvoeringswetten.

Onze Websites
STICHTING WERELDVERBETERAARS beheert een of meerdere websites in relatie tot haar
activiteiten, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media kanalen. Deze
websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk
“de Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende website(s):
www.feelgoodvuurwerk.nl

In het algemeen kan STICHTING WERELDVERBETERAARS gegevens van jou verzamelen op
onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van
STICHTING WERELDVERBETERAARS, als je een digitaal vuurwerkpakket afneemt, een donatie
verricht, gebruikt maakt van een dienst, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens
publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media
kanalen of een ander publiekelijk platform. De informatie die STICHTING
WERELDVERBETERAARS daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze producten en diensten te
kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden, om onze gebruikers
goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden en om de bij ons aangesloten goede
doelen te informeren over jouw aankoop of donatie.

De manier waarop STICHTING WERELDVERBETERAARS gegevens verzamelt
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan op de volgende manieren informatie van jou als
gebruiker ontvangen:

• Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een
vraag of gebruik maakt van onze Websites in verband met de aankoop van een
digitaal vuurwerkpakket of het verrichten van een donatie, in het voorkomende geval
een persoonlijk account creëert op een van onze Websites of deelneemt aan een
prijsvraag of winactie die STICHTING WERELDVERBETERAARS organiseert.

• Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je een digitaal vuurwerkpakket
aanschaft of een donatie verricht via de Websites en je gegevens achterlaat ter
uitvoering van de transactie.

• Via onze Websites – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van
onze dienstverlening – verzamelt STICHTING WERELDVERBETERAARS verschillende
gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies.

• Via websites van derden – STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt ook gebruik van
de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van STICHTING
WERELDVERBETERAARS. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens
die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van
STICHTING WERELDVERBETERAARS als verwerker optreden. In het voorkomende
geval kunnen deze derden/partners van STICHTING WERELDVERBETERAARS via hun
websites of platforms ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden.
STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet verantwoordelijk voor de verzameling en
verwerking van gegevens die niet in opdracht van STICHTING WERELDVERBETERAARS
plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit
verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze betreffende websites
en platforms.

De gegevens die STICHTING WERELDVERBETERAARS verzamelt
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken,
waaronder persoonsgegevens. De gegevens die STICHTING WERELDVERBETERAARS van jou
als gebruiker kan verzamelen zijn:

• contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, e-mailadres,
klantnummer, het gekochte product, de donatie en het (digitale)
afleveradres;

• betalings- en factuurgegevens – wanneer je een product koopt of donatie verricht via
de Websites voor de financiële afhandeling en administratie;

• app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier,
verkeers- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer
informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid
van STICHTING WERELDVERBETERAARS verderop in dit Privacy Statement;

• door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze
Websites, inclusief blogpagina’s, of op door of vanwege ons beheerde social media
kanalen geplaatste berichten van jouw hand;

• gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als STICHTING
WERELDVERBETERAARS persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen,
vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en
zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de
doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen,
bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal vuurwerkpakket en/of het verrichten
van een donatie.

Redenen waarom STICHTING WERELDVERBETERAARS gegevens gebruikt
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de
volgende doeleinden:
• Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – STICHTING
WERELDVERBETERAARS gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met
ons aangaat, bijvoorbeeld om een digitaal vuurwerkpakket af te nemen en/of een
donatie te verrichten, zodat wij:
de bestelling kunnen verwerken;
de betaling kunnen aanvaarden;
het product of de dienst kunnen leveren;
donaties aan de betreffende goede doelen door te kunnen betalen;
jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.

• Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:

marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze producten en diensten te
verbeteren;
voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen
over aanbiedingen, producten, diensten in relatie tot de bij ons aangesloten
goede doelen. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of
alerts over nieuwe producten of het product dat je hebt gekocht, of over de
goede doelen waarvoor je hebt gedoneerd;
om e-mails van onze klantenservice te sturen, zoals orderbevestigingen,
donatiebevestigingen en de goede doelen die deze donaties ontvangen;
om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te
beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als
zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze
intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude
of andere misdrijven te helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven
genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van STICHTING
WERELDVERBETERAARS willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden.
Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat
hierover meer informatie.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met het Privacy Statement van STICHTING WERELDVERBETERAARS bij
de aanschaf van een digitaal vuurwerkpakket en/of het verrichten van een donatie geef je
ons toestemming:
• om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met
betrekking tot toekomstige soortgelijke producten en diensten, als ook de bij ons
aangesloten goede doelen. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of
social media kanalen. Deze persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen
tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit
Privacy Statement hieronder;
• om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op
onze Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);

STICHTING WERELDVERBETERAARS deelt ook gegevens met derden
• met de aan STICHTING WERELDVERBETERAARS gelieerde ondernemingen die
diensten voor ons leveren zoals management, productie, marketing, profilering,
rapportage en technische ondersteuning;
• onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud
computingproviders, developers en hostingpartners die de IT-infrastructuur leveren
waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
• de bij ons aangesloten goede doelen (in overeenstemming met hun privacyverklaring
en voorwaarden);
• overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan
of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van
toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van
sponsors of partners van STICHTING WERELDVERBETERAARS of bij ons aangesloten goede
doelen, waarnaar STICHTING WERELDVERBETERAARS verwijst of social media buttons op
onze Websites, waarmee beheerders van deze social media diensten jouw
persoonsgegevens verzamelen. STICHTING WERELDVERBETERAARS is niet verantwoordelijk
voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden.
STICHTING WERELDVERBETERAARS adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de
voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of
platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen
of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:
• je kunt in het voorkomende geval inloggen op onze Websites om je gegevens voor de
nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete producten en diensten te wijzigen
of te verwijderen en om personalisering van onze Websites volledig uit te zetten;
• verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege STICHTING
WERELDVERBETERAARS ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de
mailinglist, zodat je van of vanwege STICHTING WERELDVERBETERAARS geen
informatie meer ontvangt;
• ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon)
aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege
STICHTING WERELDVERBETERAARS wil ontvangen;
• voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid
verderop in dit Privacy Statement.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door
STICHTING WERELDVERBETERAARS en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen.
Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben.
Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons
opnemen via contact@feelgoodvuurwerk.nl

Het onderhouden van jouw informatie
STICHTING WERELDVERBETERAARS doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw
informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar
functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. STICHTING
WERELDVERBETERAARS heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden
regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het
internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige
veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen
onbekenden.

STICHTING WERELDVERBETERAARS bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou
gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen
wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons
bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels
om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden
beschermd. Als STICHTING WERELDVERBETERAARS dat toch doet, zullen wij ervoor zorgen
dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de
Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de
onderstaande, door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismen:
• EU-VS Privacy-schild*)
• Bindende bedrijfsregels
• Bindende regels voor bedrijfsprocessoren
*) De Europese rechter heeft onlangs het EU-VS Privacy-schild ongeldig verklaard. Wij zullen
daarom in het voorkomende geval alleen van dit of een soortgelijk EU-VS privacy-schild
gebruikmaken als gebleken is dat een dergelijk privacy-schild, al dan niet na aanpassing,
rechtens afdoende is geoordeeld en door een daartoe bevoegde rechter is gevalideerd.

Cookiebeleid STICHTING WERELDVERBETERAARS
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met
dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan gebruiken.

Functionele cookies
STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de
functionaliteit van de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor
cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur.

Analytische cookies
STICHTING WERELDVERBETERAARS maakt gebruik van analytische cookies, zoals
bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de
Websites worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van
bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te verbeteren en
gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang
bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest
wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.
STICHTING WERELDVERBETERAARS heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet
door tussenkomst van een partner van STICHTING WERELDVERBETERAARS, een
bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de
cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Advertentie cookies
Ook kunnen door of vanwege STICHTING WERELDVERBETERAARS cookies worden gebruikt
om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante
aanbiedingen kunnen tonen.
Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw
interesses maakt STICHTING WERELDVERBETERAARS ook gebruik van advertising en
retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek
aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses,
zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses
kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor
het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder
relevante advertenties te zien krijgen.

Social media cookies
STICHTING WERELDVERBETERAARS kan gebruik maken van sociale plug-ins, om
bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden
via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van
Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms.

Instellen van voorkeuren
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies
verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via
jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.
Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd.

Vragen?
Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun
je als gebruiker contact met ons opnemen via contact@feelgoodvuurwerk.nl

Wijzigingen Privacy Statement
STICHTING WERELDVERBETERAARS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor
wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van STICHTING WERELDVERBETERAARS te
lezen. Als STICHTING WERELDVERBETERAARS belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar
Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk
ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: 23 december 2021